REGULAMIN KLUBU MALUSZKA „SŁONECZNA DOLINKA”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klub Maluszka „SŁONECZNA DOLINKA” jest placówką prywatną.

2. Właścicielem Klubu jest Magdalena Jankowska

3. Siedziba Klubu mieści się w Warszawie przy ul. Truskawieckiej 10 w cichej okolicy domów jednorodzinnych.

4. Klub prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczną na rzecz dzieci w wieku od 1 roku do 4 lat, przez cały rok kalendarzowy. Jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 18.00. W dni ustawowo wolne od pracy Klub nie prowadzi działalności. W Wigilię oraz 2 maja Klub jest  nieczynny, w Sylwestra Klub działa w godzinach 7.30 – 15.00

5. Dodatkowa opieka nad dzieckiem rozpoczyna się od godziny 18.00 w abonamencie miesięcznym, wówczas Rodzic/Opiekun obowiązany jest uiścić opłatę 45 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

6. Wykwalifikowana kadra dba o rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i fizyczny dzieci.

7. Opłaty za pobyt w Klubie Maluszka reguluje Cennik, który jest integralną częścią Regulaminu. Podpisanie umowy z Klubem Maluszka oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.

8. Rodzice/Opiekunowie, którzy chcą korzystać z usług Klubu podpisują umowę cywilnoprawną z właścicielem klubu, oraz wypełniają kartę informacyjną o dziecku. Podpisanie przedmiotowej umowy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Klubu.

9. Zapisy do Klubu trwają przez cały rok, okresem rozliczeniowym za usługi klubu jest miesiąc kalendarzowy.

10. Wyposażenie Klubu spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny, posiada niezbędne atesty.

11. Klub nie ponosi odpowiedzialności:

a. za zniszczenia ubrań powstałe w wyniku zabawy i podczas zajęć prowadzonych w klubie i w ogrodzie,

b. za rzeczy osobiste przyniesione do Klubu, w tym rzeczy drogocenne, wartościowe.

12. Zabrania się przynoszenia do Klubu:

a. ostrych, niebezpiecznych przedmiotów,

b. zabawek składających się z małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dziecko.

 

I I. PODSTAWOWE ZADANIA KLUBU

1. Pomoc Rodzicom/Opiekunom w opiece nad dzieckiem.

2. Organizacja zabawy i kontaktu z rówieśnikami pod okiem wykwalifikowanej kadry.

3. Nadzorowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.

4. Prowadzenie działalności wychowawczo-dydaktycznej.

 

I I I. NASZE CELE

1 Stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery.

2 Zapewnienie właściwego procesu wychowawczego.

3 Indywidualny rozwój dziecka (intelektualny, fizyczny, moralny i społeczny)

4 Stworzenie dobrych relacji między:

- dziećmi,

- dziećmi i personelem klubu,

- personelem klubu a rodzicami

 

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ KLUB MALUSZKA ”SŁONECZNA DOLINKA”

1. Opieka wykwalifikowanej kadry dbającej o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę dzieci.

2. Zapewnienie 4 posiłków dziennie dostarczanych przez Rodziców/Opiekunów lub przygotowanych w ramach cateringu (sposób żywienia dziecka ustalony jest indywidualnie z Rodzicami/Opiekunami dziecka)

3. Współpraca z lekarzem pediatrą, w razie potrzeby udzielenie pomocy doraźnej.

4. Zajęcia edukacyjno – wychowawczo – rozwojowe w pomieszczeniach klubu i w ogrodzie.

5. Współpraca z rodzicami - uwzględnianie propozycji do programów wychowawczych, oraz programów profilaktycznych.

6. W ramach wpisowego gwarantujemy:

- materiały plastyczne m.in.: plastelina, kredki, bloki, papier kolorowy,

- koc, poduszkę, ręcznik, śliniak, prześcieradło

- pomoce dydaktyczne i edukacyjne m.in. zabawki, książki.

 

V. OFERTA PROGRAMOWA

1. Program zabaw i zajęć w Klubie Maluszka „SŁONECZNA DOLINKA” jest ustalony przez personel placówki i przyporządkowany do wieku i rozwoju intelektualnego dziecka .

2. Zadaniem personelu jest zapewnienie dziecku właściwej opieki, pomoc w codziennej higienie, usługi pielęgnacyjne, karmienie.

3. Nauka poprzez zabawę, która ma na celu rozwijanie umiejętności dziecka zgodnie z jego indywidualnymi predyspozycjami:

- zajęcia ruchowe

- wyciszające

- manualne

- interaktywne

- zabawa z muzyką itp.

4. Rozwijanie wyobraźni oraz talentów dziecka i przygotowanie do życia w grupie.

 

VI ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Klubie Maluszka „SŁONECZNA DOLINKA” jest złożenie wypełnionej karty informacyjnej o dziecku, podpisanie umowy cywilnoprawnej, wpłacenie wpisowego oraz terminowe uiszczanie czesnego.

2. Zgłaszając dziecko do Klubu, Rodzic/Opiekun, przedstawia książeczkę zdrowia, kartę szczepień, oraz zaświadczenie od pediatry, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Klubu.

3. Do momentu dostarczenia dziecka do wychowawcy za bezpieczeństwo dziecka odpowiada Rodzic/opiekun.

4. Rodzice są zobowiązani do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w Klubie do 5-ego każdego miesiąca.

5. Wpisowe należy uiścić w dniu podpisania umowy

6. Rodzic/Opiekun ma obowiązek przyprowadzać do Klubu dziecko zdrowe.

DZIECKO CHORE NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE.

8. W przypadku nieobecności dziecka w Klubie dłuższej niż 5 dni roboczych spowodowanej , warunkiem koniecznym umożliwiającym powrót dziecka przeziębieniem lub inną chorobą do Klubu jest przedstawienie przez Rodzica/Opiekuna zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki.

NIE PODAJEMY DZIECIOM LEKARSTW.

9. W przypadku gdy dziecko zachoruje podczas pobytu w Klubie, personel placówki niezwłocznie informuje o powyższym fakcie Rodziców/Opiekunów dziecka.

Rodzic/Opiekun po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązany jest do jego odebrania z placówki w ciągu 90 minut licząc od momentu uzyskania informacji. W , personel placówki wzywa lekarza. przypadku nie odebrania dziecka w wyznaczonym czasie Rodzic/Opiekun ponosi koszty wizyty lekarskiej.

10. O każdym przypadku nieobecności Dziecka w Klubie, najpóźniej pierwszego dnia nieobecności Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie placówkę.

11. Rodzic/Opiekun ma obowiązek przyprowadzać i odbierać dziecko w wyznaczonych godzinach. W sytuacjach gdy jest to niemożliwe Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistniałej sytuacji. W przypadku gdy dodatkowa opieka rozpoczyna się od godziny 18.00 Rodzic/Opiekun zobowiązany jest uiścić opłatę 45 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę.

12. Dzieci mogą być odbierane z placówki tylko przez Rodziców/Opiekunów lub przez osoby pełnoletnie pisemnie przez nich upoważnione.

13. Osobom w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu dzieci nie będą wydawane.

14. Rodzice/Opiekunowie dzieci, których zachowanie objawia się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samych siebie, innych dzieci lub personelu, proszeni będą o konsultację z psychologiem dziecięcym. Współpraca Klubu Maluszka „SŁONECZNA DOLINKA” z rodzicami i dzieckiem może być kontynuowana na podstawie pisemnej opinii psychologa oraz jego zaleceń. Kwestionowanie decyzji personelu pedagogicznego i medycznego w tej kwestii może być podstawą do skreślenia dziecka z listy Klubu Maluszka.

15. Dziecko może być skreślone z listy Klubu Maluszka w przypadku barku współpracy i/lub braku zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców.

16. W obydwu przypadkach (pkt 14 i 15) wpisowe i czesne w trwającym miesiącu nie będzie zwracane.

17. Na czas pobytu w placówce Rodzic/Opiekun zobowiązany jest wyposażyć dziecko w:

- butelkę do karmienia - jeśli dziecko jest karmione butelką

- butelkę do picia - jeśli pije napoje z butelki

- obuwie na zmianę zapinane na rzepy lub zatrzask - jeśli dziecko samo chodzi

- piżamę - jeśli dziecko leżakuje w piżamie

- odzież na zmianę

- środki higieny osobistej to jest pampersy, chusteczki pielęgnacyjne wilgotne.

- komplet pościeli na zmianę

- szczoteczkę do zębów - w przypadku starszych dzieci

- smoczek - jeżeli dziecko korzysta ze smoczka

- gryzak - jeśli jest dziecku potrzebny

 

Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na :

- podawanie dziecku przez personel Klubu posiłków przygotowanych i dostarczonych przez rodzica/opiekuna oraz zamawianych w firmie cateringowej,

- umieszczanie zdjęć dzieci fotografowanych podczas pobytu w Klubie w galerii, kronice, stronie internetowej klubu

- w przypadku dzieci, które nie załatwiają potrzeb fizjologicznych na sedes/nocnik, zmianę pieluszki dziecka i niezbędną w tym zakresie pielęgnację to jest mycie, kremowanie.

 

VI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Klubu Maluszka „SŁONECZNA DOLINKA” został zatwierdzony przez personel.

2. Regulamin może być modyfikowany.

3. Regulamin wraz z załącznikami stanowi podstawę działalności Klubu Maluszka „SŁONECZNA DOLINKA”

4. Aktualne informacje i ogłoszenia będą umieszczane w placówce na tablicy ogłoszeń.

5. W przypadku podpisania umowy, wpłaty wpisowego i późniejszej rezygnacji z usługi - wpisowe nie podlega zwrotowi.

6. Zastrzega się możliwość zmiany cen